Regulamin portalu

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin), określa zasady korzystania z Portalu Akademickiego Biura Karier Akademii Ignatianum w Krakowie (dalej jako: Portal ABK AIK).
 2. Akademickie Biuro Karier jest jednostką Akademii Ignatianum w Krakowie, podległą Prorektorowi ds. Cyfryzacji i Rozwoju Uczelni ks. dr hab. Andrzejowi Sarnackiemu SJ, prof. AIK.
 3. Portal ABK AIK jest własnością Akademii Ignatianum w Krakowie (dalej jako: AIK). AIK jest administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu. Akademickie Biuro Karier AIK zarządza serwisem w imieniu AIK.
 4. Portal ABK AIK został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: POWR.03.05.00-00-Z203/18 Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni.

II. Definicje

 1. AIK – Akademia Ignatianum w Krakowie;
 2. ABK AIK – jednostka administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, będąca administratorem Portalu ABK AIK;
 3. Portal ABK AIK – aplikacja webowa, dostępna dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych, korzystających z funkcjonalności portalu;
 4. Użytkownicy portalu – osoby korzystające z dostępnych funkcjonalności oferowanych przez Portal ABK AIK (zalogowani – posiadający konto na portalu i niezalogowani – nieposiadający konta na portalu);
 5. Pracodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej poszukujący/a kandydatów do pracy/praktyk/staży/wolontariatu za pośrednictwem Portalu ABK AIK;
 6. Administrator Portalu ABK – pracownik Biura Karier administrujący prawami użytkowników oraz zarządzający całym Portalem ABK AIK;
 7. Pracownik Uczelni – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Uczelni na podstawie umowy o pracę.
 8. Oferta – oferta pracy, praktyk, stażu, wolontariatu, projektu, szkolenia, itp. zamieszczona przez Pracodawcę lub Pracownika Uczelni na Portalu ABK AIK;
 9. Konto –  zbiór zasobów, funkcji i uprawnień utworzonych dla poszczególnych grup użytkowników na Portalu ABK AIK
 10. Polityka prywatności – polityka prywatności określona w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III. Cele i zadania Portalu ABK AIK

 1. Portal ABK AIK:
  1. przeznaczony jest do prezentowania ofert zgłaszanych przez Pracodawców oraz przekazywania ich Użytkownikom portalu.;
  2. dostarcza informacji nt.: rynku pracy, oczekiwań pracodawców, oferty warsztatów, szkoleń, itp.;
  3. umożliwia m.in.: aplikowanie na złożone przez pracodawców oferty, przeprowadzanie zapisów na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez ABK AIK.
 2. Portal ABK AIK przeznaczony jest przede wszystkim dla:
  1. Studentów i studentek AIK;
  2. Absolwentów i absolwentek AIK;
  3. Pracodawców.
 3. Na Portalu ABK AIK mogą być zamieszczane następujące treści:
  1. Oferty pracy/praktyk/stażu/wolontariatu/projektu;
  2. Profile i wizytówki Pracodawców;
  3. Informacje o szkoleniach, wydarzeniach, kursach itp.;
  4. Profile zawodowe Studentów/Studentek.
 4. Zamieszczanie na Portalu ABK AIK treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach, kursach) jest dozwolone tylko i wyłącznie po akceptacji treści oferty przez Administratora Portalu ABK AIK.
 5. Korzystanie z portalu jest bezpłatne dla Pracodawców, Studentów/Studentek, Absolwentów/Absolwentek.

IV. Zasady korzystania z Portalu ABK AIK

 1. Pracodawcy:
  1. Pracodawca przed zgłoszeniem oferty rejestruje jedno konto na Portalu ABK AIK.
  2. Pracodawca zgłaszający ofertę, zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie https://abk.ignatianum.edu.pl
  3. Oferta przed udostępnieniem jest każdorazowo aktywowana przez Administratora Portalu ABK AIK.
  4. ABK AIK zastrzega sobie prawo do nieaktywowania oferty, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności lub/i w przypadku niemożności skontaktowania się z przedstawicielem pracodawcy, który złożył na Portalu ABK AIK ofertę.
  5. ABK AIK zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ofert nieodpowiadających profilowi kształcenia na uczelni lub pochodzących z niepewnego źródła.
  6. Oferty przesyłane przez agencje pośrednictwa pracy mogą zostać aktywowane tylko w przypadku wpisania w ofercie nazwy firmy, na zlecenie której działa agencja.
  7. Udostępnione za pośrednictwem Portalu ABK AIK dane osobowe Użytkowników portalu będą przez pracodawcę przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.
  8. Pracodawca zakładający konto na Portalu ABK AIK przyjmuje i akceptuje warunki Regulaminu z chwilą zarejestrowania się na Portalu ABK AIK.
  9. Pracodawca rejestrując się na Portalu ABK AIK automatycznie wyrażenia zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z klauzulą informacyjną, regulaminem portalu oraz polityką prywatności

 

 1. Studenci/studentki, absolwenci/absolwentki:
  1. Logowanie w Portalu ABK AIK jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Warunkiem korzystania ze znajdujących się na Portalu ABK AIK ofert, niektórych funkcjonalności jak możliwość tworzenia swojego profilu kandydata, czy otrzymywania dedykowanych powiadomień, jest założenie konta, w tym logowanie na portalu oraz zgoda na otrzymywanie powiadomień.
  3. Użytkownik portalu ma możliwość rezygnacji z otrzymywania powiadomień.
  4. Każdy Użytkownik portalu ma możliwość wglądu i poprawy swoich danych osobowych.
  5. Użytkownik rejestrując się na Portalu ABK AIK jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu Portalu ABK AIK oraz polityki prywatności.
  6. Rejestracja/Logowanie na ABK AIK pozwala na korzystanie z dostępu do Ofert wraz z możliwością aplikowania na nie, tworzeni CV i udostępniania go pracodawcom.
  7. Aplikując na oferty kandydat przyjmuje do wiadomości, że udostępnia w ten sposób dane osobowe zawarte w CV lub/i w innych przesłanych za pośrednictwem portalu dokumentach właściwemu pracodawcy.
  8. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto na portalu ABK AIK.
  9. Administrator ABK AIK zastrzega sobie prawo do usunięcia konta bez podania przyczyny.
  10. W przypadku zmiany statusu prawnego Użytkownika, Użytkownik może w dalszym ciągu utrzymać dotychczasowe konto po zaktualizowaniu niezbędnych danych.

V. Postanowienia ogólne

 1. Zakazuje się wprowadzania do Portalu ABK AIK treści niezgodnych z prawem, treści dyskryminujących, naruszających dobra osób trzecich, a także treści niezwiązanych z obszarem zawodowym. Administrator Portalu ABK AIK zastrzega sobie prawo do usuwania takich treści bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 2. AIK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności wynikłymi z korzystania przez nich z Portalu ABK AIK w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem oraz szkód wynikłych z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. AIK nie ponosi odpowiedzialności za sposób prezentowania treści na urządzeniach Użytkownika oraz za brak dostępu do Portalu ABK AIK spowodowany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działania siły wyższej.
 4. AIK nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za oferowane przez Pracodawców warunki pracy/praktyk/staży/wolontariatów oraz za przebieg
  i wynik procesów rekrutacyjnych. AIK nie uczestniczy w takich procesach, nie udziela referencji
  i nie bierze także odpowiedzialności za treść informacji publikowanych czy podawanych przez Kandydatów. Sposoby potwierdzania kwalifikacji absolwenta uczelni określają odpowiednie przepisy prawa.
 5. AIK nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za oferowane przez m.in. Pracodawców warunki szkoleń/warsztatów/konferencji itp. oraz ich przebieg.
 6. Administrator Portalu ABK AIK zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników, którzy nie logowali się do systemy przez ostatni rok.
 7. AIK nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych Kandydatów/ek pozyskanych przez Pracodawców za pośrednictwem Portalu ABK AIK.
 8. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące działania portalu oraz wnioski dotyczące korzystania z praw dotyczących danych osobowych można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abk@ignatianum.edu.pl

VI. Ograniczenia w korzystaniu z Portalu ABK AIK

 1. Zabrania się wprowadzania na Portal ABK AIK treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych
  z przepisami prawa lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 2. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Administrator Portalu ABK AIK ma prawo do:
  1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości;
  2. zablokowania Konta Użytkownika do momentu wyjaśnienia sprawy;
  3. skasowania Konta Użytkownika.
 3. Administrator/Pracownik Portalu ABK AIK zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe lub niezgodne z treścią Regulaminu.
 4. Zabronione jest przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do konta Użytkownika (loginu i hasła).
 5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania potencjalnie lub faktycznie utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie Portalu ABK AIK.

VII. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu ABK AIK jest AIK.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu ABK AIK. Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego korzystania z Portalu (newsletter, szkolenia, warsztaty, konferencje, dostęp do ofert pracy, praktyk, i stażu, możliwość przeglądania udostępnionych CV kandydatów czy bazy pracodawców). 
 3. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności. Zasady dotyczące przetwarzania przez ABK AIK danych osobowych użytkowników Portalu określa Polityka Prywatności.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniony jednostronnie przez Akademię Ignatianum w Krakowie w każdym czasie w całości lub części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu jego opublikowania.
 2. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na zmieniony Regulamin, nie będzie miał możliwości korzystania z Portalu ABK AIK.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Portalu ABK AIK.